Boekbespreking Jenno Sijtsma

Wat we dus merken, is dat mensen vaak niet in staat zijn buiten hun eigen beperkte cocon te kijken en/of te denken. Zoiets heet egoïsme, een gevolg van de afgod IK. En dat probleem komen we helaas veelvuldig tegen in onze samenleving en kan zeer schadelijk zijn.

Meer informatie

De hoeksteen van zijn karakter was zijn voortdurende, trouwe wandel met de Heer, zijn kennis en zijn geloof in de Bijbel. Vader Casper geloofde dat de Bijbel van toepassing was op ieder onderdeel van zijn dagelijks leven. Iedere dag begon hij in de werkplaats met gebed en Bijbellezen, met zijn gezin en zijn medewerkers.

Corrie ten Boom vertelt aan het begin van in dit boek hoe ze samen met neef Peter, die met hen in de gevangenis heeft gezeten op een dag een oude koffer die vol zat et veel brieven en papieren die door haar ouders en andere familieleden waren geschreven. Toen ze die brieven begonnen te lezen kwamen allerlei herinneringen bij haar boven aan haar jeugd in de Barteljorisstraat In Haarlem.

Meer informatie

Ik word zo blij van dit geweldige boek met die schitterende boodschap. De Joodse, zeer bescheiden geleerde auteur is al vijftig jaar een joodse volgeling van Jezus en dus ervan overtuigd dat Jezus de Messias van de Joden en het hart van Israël is. Op zich is het al een wonder dat na eeuwen van ongekende haat en miskenning een jood in Jezus gaat geloven, maar wat de auteur in de vijf lezingen in dit boek aan kennis en liefde voor jood en christen vertelt is van een hartverwarmende en hartveroverende liefde.

Meer informatie

Wisten jullie dat wetenschappers verwachten dat de komende vijftig jaar anderhalf miljard mensen moeten migreren omdat hun leefgebied te warm wordt? Dat betekent gemiddeld een half miljoen mensen per week de komende vijftig jaar, met natuurlijk een gigantische piek over een paar decennia. Met welk bedrog gaan we de dit hartverscheurende onrecht voor onszelf toedekken? Bedenken we nu uitvluchten om niet te hoeven consuminderen en straks een excuus om de grenzen te sluiten? Waar halen we het recht vandaan? Omdat ze arm zijn en hun levens irrelevant?

Meer informatie

“God heeft zichzelf aan de mensen geopenbaard in Christus, maar Hij heeft zichzelf eerst en vooral geopenbaard als liefde. Absolute waarheid wordt dan begrepen als liefde, en dan niet op zo’n manier dat het liefde in sommige situaties uitsluit. Alleen degene die liefheeft kan er zeker van zijn dat hij contact houdt met de waarheid, die eigenlijk te absoluut is om met het verstand te begrijpen.”

Meer informatie

In niet minder dan 74 Brieven omschrijft Bernardus  zich het briefhoofd als: `Bernardus, geroepen tot abt van  Clairvaux’. Dat besef, door God tot vader van de monastieke gemeenschap te zijn geroepen, heeft zich sterk in de geest  van de abt vastgezet en het ging in de loop van de jaren ook geen significante verandering. Zelfs nadat zijn ster over het Avondland  was opgegaan en hij ‘de monnik van Europa’s straten was geworden, bleef Bernardus zich  in eerste en laatste instantie als abt van Clairvaux zien.

Meer informatie

Het is een riskante tijd in elke staat, zelfs de meest stabiel lijkende alleenheerschappij moet toch een keer aan machtsoverdracht doen en wat gebeurt er dan met de stabiliteit?

Meer informatie

Niemand van ons kan de Bijbel helemaal in z’n eentje leren kennen; daarvoor hebben we onderwijs van de leraars ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Christenen staan op de schouders van twintig eeuwen aan bijbelleraars. Die leraars zijn feilbaar – je moet ze kritisch lezen of aanhoren – maar tegelijk onontbeerlijk. Zelfs de grootste leraars van de kerk hebben het meeste van wat ze wisten van hun voorgangers geleerd.

Meer informatie

Over wonderen en gebedsgenezing gesproken

zaterdag 28 november 2020

Wonderen horen bij Gods natuur. Het is niet zoiets wat Hij af en toe en bij hoge uitzondering doet, maar het is zijn wezen. God is wonderlijk. Hij hoeft er zijn best niet voor te doen of er diep over na te denken. Hij heeft voor een wonder niets anders nodig dan zichzelf, want zo is Hij. Voor God is niets natuurlijker dan het bovennatuurlijke. Wonderen zijn dan ook noodzakelijk en normaal.

Meer informatie

Als professor dr. Willem Ouweneel een nieuw boek geschreven heeft is het voor mij elke keer weer spannend. Voortdurend komt hij met informatie die mij bijna versteld doet staan van de kennis die hij weet te etaleren. Zo ook in dit boek dat volgens zijn zeggen vertelt hoe de mensheid Eden is kwijtgeraakt, maar ook hoe het Edenideaal door de eeuwen heen bleef bestaan in de harten van mensen, en speciaal van Gods volk.: na de zondvloed, in het Beloofde Land als zodanig , in de tabernakel en de tempel, in de persoon van Jezus Christus, in de Gemeente (bezien door Gods ogen), in het Johannëische idee van het `eeuwige leven’, in het Messiaanse rijk en in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Het gaat er dus om dat de mensheid op weg is naar dat betere en ultieme Eden, maar dat deelname daaraan uitsluitend verkregen zal worden door de weg van inkeer en geloofsovergave. Het uiteindelijke doel van de schepping is het ultieme Eden: Het Koninkrijk van God, dat aanbreekt bij Jezus’ wederkomst waarin Hij zal heersen. Daarom wordt het ook wel het Messiaanse rijk genoemd

Meer informatie

Zo gaat het vaak in het leven. De weg naar het goede, de weg naar een vruchtbaar leven gaat altijd door een periode van verlies; en je moet er soms een hoge prijs voor betalen. Opgeven is dan ook geen optie. Het doel voor ogen houden, daar gaat het om.

Meer informatie

Als je wel een risico durft te nemen  - en ik denk dat dat een goede zaak is – pak dan je kans: ga voor de green! Ik praat nu niet over golf- ik heb het over de kansen die God je in het leven geeft. Ik heb ervaren dat als je het leven volop wilt beleven er altijd risico’s zijn. Een besef van urgenties hoort daarbij. En ook stappen in geloof. Ga dus in geloof verder – op de weg die God je wijst en loop niet, maar ga rennen!

Meer informatie

Om maar direct met de deur in huis te vallen: zoals de kerken en de christelijke gemeenschappen en wilt u sekten zich vandaag opstellen, kan er van werkelijke gemeenschap en verbondenheid met God en met Christus geen enkele sprake zijn . Integendeel, het is een misvatting en zelfs mag het zonde genoemd worden dat we de exclusiviteit van onze kerkelijke gemeenschap centraal zien. Tijdens de voorstudie voor dit artikel moest ik denken aan mijn overigens zeer gewaardeerde leermeester prof. Ds. Herman Ridderbos, die in 1972 onder een boek schreef onder de titel Zijn wij op de verkeerde weg met name daartoe gedreven door de dissertatie van dr. Wiersinga. Het was ten diepste het tegenover elkaar zetten van twee meningen, waardoor er bijvoorbeeld over de mening van Wiersinga gezegd kon worden: de Bijbel leert anders.

Meer informatie

Omdat we als christenen losgeraakt zijn van onze Joodse wortels hebben we vergeten dat we hét licht der wereld zijn, hebben we de nadruk gelegd op de verzoening en het leven na dit leven en intussen verleerd om hier en nu daadkrachtig voor Christus te leven. Na het  Concilie in Nicea is zo goed als elke verwijzing naar Israël en de Thora,`het meest tastbare dat we van God gekregen hebben, het fundament waar de rest van de Bijbel aan is opgehangen’  verdwenen in de theologie en heeft het Griekse denken die plaats ingenomen.. De vrije wil werd losgelaten en de mens was niet meer zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij maakte maar volledig afhankelijk van Gods genade. -Sinds de nadruk op de erfzonde (Augustinus) is de hele wereld in de macht van het kwaad terecht gekomen.

Meer informatie

Als we de Bijbel vergelijken met een brief van God, dan doet de Heilige Geest de postbezorging. Daarom is het werk van de Geest zo belangrijk. Hij is de sleutelfiguur bij het aanknopen van een persoonlijke band met de God van wie we in de Schrift lezen. Hij verlicht de woorden van de Bijbel en brengt ons weer in contact met onze Maker Het is bijna veertig jaar geleden dat ik dit boek las en nu, tijdens het lezen dacht ik regelmatig:” Dit heb ik eerder gelezen, dit herken ik” Op de een of andere manier spreekt Wimber de lezer zo sterk aan, dat zijn woorden een soort beklemming betekenen, je in het hart raken. Het is als een wolk van vrede en heerlijke vreugde, maar ook als een licht in je bestaan. Dat ervaar je als je leest en beseft dat er meer groeien in geloof en belijden en beleven mogelijk, zo niet broodnodig is. Dat het geloven een innige, zo niet intieme relatie met God betekent, Die zich in en door zijn Woord kenbaar maakt en een persoonlijke boodschap voor elk mens heeft. Geloven in God heeft door alles heen te maken met de gesteldheid van het hart.

Meer informatie

Augustinus : Bidden met je handen

woensdag 18 maart 2020

Kan iemand zo dom zijn, zo erg de weg krijt, zo erg een vijand van zijn eigen ziel, dat het niet tot hem doordringt dat alles waarvoor hij zich uitslooft weg is als hij morgen sterft? Want er staat in Psalm 146: "Op die dag gaan al zijn plannen ten onder".

Meer informatie

Het is niet gemakkelijk voor ons mensen om alles wat er om ons heen leeft en gebeurt te begrijpen. Heb je, om een voorbeeld te noemen, wel eens gehoord van de ster die de naam Betelgeuze draagt. Het is niet zomaar een fonkelende, kleine ster, maar een spectaculaire die ongeveer 640 lichtjaren van de aarde is verwijderd. Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt, en dat is 9.460 biljoen kilometer. Vermenigvuldig dat met 460, en, nou ja, laten we het er maar op houden dat Betelgeuze verder van ons aarde verwijderd is dan ook maar iemand zich kan voorstellen. En die reusachtige ster is zo groot, dat de aarde er 262 biljoen keer in zou passen.

Meer informatie

De 5 gewoontes van Jonathan Pellegrom

woensdag 18 maart 2020

Mensen dragen maskers omdat ze willen verbergen wie ze zijn. Veelal zijn ze bang wat andere mensen van hen zullen zeggen en daarom doen ze zich anders voor dan ze zijn. Dat heeft vaak te maken met schaamte, maar ook omdat ze zich vergelijken met iemand anders die bijvoorbeeld wel in de belangstelling staan, of mooier gekleed zijn, een grotere auto hebben en noem maar op. Jammer, want we zijn voor God allemaal gelijk en waardevol in zijn ogen. Hij heeft ons tenslotte geschapen en er is niemand anders zoals jij bent.

Meer informatie